Technikum Logistyczne "Przyszłość"

Technikum Logistyczne “Przyszłość”

 


Prowadzimy nabór na rok szkolny 2024/2025do: Technikum Logistycznego – 5 letniego 

Zawody:

 • Technik Logistyk
 • Technik Logistyk – klasa wojskowa
 • Umożliwiamy odbycie kursu – operatora wózka widłowego.

Stypendium frekwencyjne dla uczniów klas pierwszych – 200 zł miesięcznie.

BEZ WPISOWEGO !!!

PRZYJMUJEMY DZIECI POCHODZENIA UKRAIŃSKIEGO

Do wyboru języki obce: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. hiszpański, j. francuski, j. włoski.

Korzystamy z dziennika elektronicznego.
Zapewniamy w szkole możliwość zjedzenia ciepłego posiłku.
Organizujemy miesięczne praktyki.

Oferujemy:

 • 5-letnie Technikum Logistyczne w systemie dziennym po szkole podstawowej.
 • Czesne w wysokości 200 zł za miesiąc.
 • Dla dzieci rodziców o najniższych dochodach nauka jest bezpłatna.

Miesięczne stypendium dla każdego ucznia klasy pierwszej za frekwencję!

Rekrutacja

Zapisy przyjmowane są od godz.:
8:00 do 16.00 w sekretariacie Prywatnych Szkół “Przyszłość”
ul. Wojska Polskiego 46A
85-825 Bydgoszcz
tel. 52 345 02 11

 

Regulamin Oddziału Przygotowania Wojskowego

Prywatnego Technikum Logistycznego „Przyszłość” w Bydgoszczy.

 

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

 • 1

Do uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego (dalej zwanego OPW) mają zastosowanie postanowienia Statutu Szkoły oraz wydane na jego podstawie regulaminy, programy i zarządzenia o ile przepisy niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej.

 • 2

Regulamin określa:

 1. wygląd zewnętrzny uczniów klasy OPW, w szczególności: zasady umundurowania, znaki identyfikacyjne uczniów , zasady i sposób noszenia umundurowania i jego elementów oraz zasady kontroli umundurowania;
 2. prawa i obowiązki uczniów OPW;
 3. zasady oceniania i frekwencję uczniów OPW.

 

Rozdział 2 Umundurowanie uczniów klasy OPW

 • 3
 1. Noszenie munduru przez uczniów klas mundurowych jest obowiązkowe.
 2. Mundur, jego barwa i krój są zewnętrznym znakiem przynależności ucznia do OPW. Mundur ucznia powinien być symbolem patriotyzmu i szacunku dla służb mundurowych.

 

 1. Uczeń jest zobowiązany dbać o estetyczny wygląd zewnętrzny, w tym staranne uczesanie (dziewczęta – upięte lub gładko uczesane włosy, chłopcy – włosy krótkie). Zabrania się noszenia do munduru widocznej biżuterii.
 2. Uczeń zobowiązany jest dbać o mundur, utrzymywać go w każdych okolicznościach w stanie zapewniającym możliwie wysoki poziom wyglądu estetycznego oraz mieć świadomość, że swoim wyglądem, postawą i postępowaniem reprezentuje Prywatne Technikum Logistyczne „Przyszłość” w Bydgoszczy.
 3. Umundurowanie ucznia powinno być zawsze zgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 

 • 4
 1. Podstawowe umundurowanie ucznia klasy OPW składa się z:

1) bluzy

 • spodni
 • koszuli T-shirt
 • beretu
 • bluzy ocieplanej wykonanej z tkaniny polar
 • butów koloru czarnego
 • rękawic zimowych
 • czapki zimowej
 • zestawu odznak regulaminowych do ubioru
 • plecaka wojskowego

 

 

Rozdział 3 Zasady i sposób noszenia umundurowania i jego elementów

 • 5
 1. Mundur powinien być zawsze czysty, schludny i dopasowany do sylwetki,.
 • 6
 1. Uczniowie OPW obowiązani są do noszeniu munduru:

1) w trakcie w dni, w których mają zajęcia wojskowe,

2) w trakcie przerw międzylekcyjnych,

3) w trakcie uroczystości szkolnych,

4) w trakcie wycieczek szkolnych związanych z profilem klasy,

5) w innych sytuacjach, wymagających godnego reprezentowania szkoły.

 

6) zestaw obowiązującego umundurowania w zależności od pory roku i okoliczności ustala nauczyciel zajęć wojskowych.

 1. Dyrektor szkoły może:

1) wyjątkowo zwolnić uczniów klas mundurowych z obowiązku umundurowania
w szczególnych okolicznościach lub w uzasadnionych sytuacjach losowych,

2) ukarać ucznia klasy mundurowej za brak należytego umundurowania lub jego elementów, .

 • 7
 1. Uczniom klasy OPW zabrania się:

1) noszenia elementów umundurowania niezgodnie z obowiązującym zestawem tych elementów albo niezgodnie z ich przeznaczeniem;

 

2) noszenia elementów umundurowania o nieestetycznym wyglądzie lub o znacznym stopniu ich zużycia;

3) noszenia elementów umundurowania w połączeniu z elementami ubioru cywilnego (bluzy dresowe, szale, apaszki, czapki itp.);

4) dokonywania przeróbek elementów umundurowania w taki sposób, że dochodzi do ich zniekształcania.

 1. Brak należytego umundurowania ucznia klasy OPW może stanowić podstawę zastosowania kary określonej w Statucie Szkoły lub obniżenia oceny z zachowania.

 

 

Rozdział 5 Prawa i obowiązki ucznia klasy OPW

 • 8
 1. Uczeń klasy OPW ma prawo do:

1) udziału w zajęciach dodatkowych związanych z profilem klasy;

2) udziału w wyjściach i wycieczkach związanych ze specyfiką klasy;

 

3) otrzymania w dniu ukończenia szkoły potwierdzenia ukończenia klasy mundurowej
w formie „Certyfikatu ukończenia klasy wojskowej”. Certyfikat ten nie stanowią dokumentu w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych;

 

 • absolwent oddziału przygotowania wojskowego może skorzystać z możliwości odbycia 12-dniowego szkolenia podstawowego oraz otrzyma dodatkowe punkty
  w rekrutacji do uczelni wojskowych.

 

 

 

 1. Uczeń klasy OPW ma obowiązek:

1) szanowania munduru, godła i barw narodowych;

2) godnego reprezentowania szkoły;

3) niesienia pomocy kolegom z klas młodszych;

4) noszenia umundurowania właściwego dla swojego profilu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;

5) udziału w zajęciach teoretyczno-praktycznych, związanych z profilem klasy;

6) aktywnego udziału w zajęciach szkolnych i pozalekcyjnych, zwłaszcza o charakterze sportowo-obronnym (obóz szkoleniowy, wyjazdy szkoleniowe, zajęcia praktyczne, samoobrona, wychowanie fizyczne itp.);

7) osiągania pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów w klasyfikacji rocznej;

8) złożenia uroczystego ślubowania potwierdzającego przynależność do klasy OPW.

9) podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem klas OPW,
z prawami i obowiązkami ucznia danej klasy (wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu).

 

Rozdział 6 Zasady kontroli umundurowania

 • 9
 1. Kontrola umundurowania może przybierać formę:

1) kontroli oficjalnej w postaci apelu mundurowego,

2) kontroli nieoficjalnej w postaci bieżącej kontroli umundurowania.

 1. Dyrektor szkoły wydaje zarządzenie w sprawie przeprowadzenia apelu mundurowego i wyznacza osoby odpowiedzialne za jego przeprowadzenie. W apelu mundurowym uczestniczy Dyrektor szkoły, nauczyciel zajęć wojskowych, wychowawca klasy lub inny nauczyciel.
 2. Wynik apelu mundurowego należy oznaczyć w dzienniku w rubryce uwagi:,

1) w przypadku braku pełnego umundurowania.

 1. Do bieżącej kontroli umundurowania zobowiązani są wszyscy nauczyciele zarówno w trakcie lekcji, jak i przerw międzylekcyjnych.
 2. Wynik przeprowadzonej kontroli bieżącej należy zanotować w dzienniku w rubryce uwagi.
 3. Przez „brak pełnego umundurowania” rozumie się brak jakiegokolwiek elementu umundurowania, bądź posiadanie nieprawidłowych elementów umundurowania (np. kolorowe obuwie, bluzy dresowe, swetry, kolorowe sznurowadła, nieodpowiednie spodnie, legginsy itp.)
 4. Cztery uwagi dotyczące braku pełnego umundurowania ( czyli braku określonego elementu ) są równoważne uwadze o braku umundurowania.

 

 

Rozdział 7 Ocenianie, frekwencja

 • 10
 1. Za udział we wszystkich zajęciach związanych z profilem klasy uczeń otrzymuje oceny ujęte na potwierdzeniu ukończenia klasy OPW.

 

 

 

 • 11
 1. Uczeń, który nie stosuje się do wymogów w zakresie umundurowania, zgodnie z profilem klasy, otrzymuje obniżoną ocenę z zachowania.
 2. Dopuszcza się jednokrotny brak umundurowania w półroczu. Każdy kolejny odnotowany brak umundurowania powoduje obniżenie oceny z zachowania o jeden stopień w dół –
 3. Notoryczny brak pełnego obowiązkowego umundurowania w trakcie lekcji i przerw międzylekcyjnych świadczy o lekceważącym stosunku do munduru i podlega karze zgodnie ze statutem szkoły.

 

Rozdział 8 Postanowienia końcowe

 • 12
 1. Uczeń klasy OPW, rozpoczynający naukę w szkole, jest obowiązany do posiadania kompletu umundurowania w dniu podjęcia przez niego nauki w szkole,
  tj. 1 września danego roku szkolnego.
 2. Koszty zakupu munduru i jego elementów pokrywa Ministerstwo Obrony Narodowej
  i szkoła.
 3. Zasady zamówienia, zakupu i reklamowania umundurowania szkoła ustala z firmą odzieżową w każdym roku szkolnym i przekazuje do wiadomości rodziców i uczniów poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy informacyjnej szkoły oraz na jej stronie internetowej.
 4. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów umundurowania sprawuje Dyrektor Szkoły.

 

 • 14

Regulamin wchodzi w życie na mocy Uchwały nr 5 z dnia 29.08. 2023 r. Rady Pedagogicznej Prywatnego Technikum Logistycznego „Przyszłość” w Bydgoszczy.

Załączniki:

załącznik nr 1 – tekst ślubowania uczniów klas mundurowych;

załącznik nr 2 – wzór oświadczenia ucznia;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

Tekst ślubowania

 

 

Załącznik nr 1 – Tekst ślubowania uczniów klas mundurowych

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, uczeń Oddziału Przygotowania Wojskowego, świadomy swego wyboru i ciążących obowiązków ucznia Prywatnej Szkoły „Przyszłość” w Bydgoszczy ślubuję uroczyście przestrzegać regulaminu szkoły oraz dążyć do zgłębiania wiedzy zgodnie z programami nauczania.

Uczniowie wszyscy głośno: „Ślubuję”

„Jako uczeń klasy mundurowej ślubuję realizować z zaangażowaniem powierzone mi zadania, pilnować przestrzegania zasad dyscypliny ucznia klasy mundurowej oraz wykonywać polecenia nauczycieli.

Uczniowie wszyscy głośno: „Ślubuję”

„Ślubuje być zawsze przykładem godnego zachowania i postępowania jako uczeń Prywatnej Szkoły „Przyszłość” w Bydgoszczy i obywatel Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczniowie wszyscy głośno: „Ślubuję”

„Ślubuję zdobytą wiedzę wykorzystać dla dobra i bezpieczeństwa obywateli naszego kraju. Jako uczeń klasy mundurowej zawsze będę pomagał słabszym i potrzebującym tak, aby dobre imię szkoły zawsze było związane z poczuciem bezpieczeństwa
i poszanowaniem godności drugiej osoby.

Uczniowie wszyscy głośno: „Ślubuję”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie ucznia i rodziców (opiekunów) o zapoznaniu się
z Regulaminem

 

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z regulaminem klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego Prywatnego Technikum Logistycznego „Przyszłość”, z prawami
i obowiązkami ucznia szkoły i zobowiązuje się do ich respektowania.

 

 

…………………………………………..

(miejscowość, data)

 

…………………………………………                …………………………………………………….

podpis rodzica lub opiekuna                                    (imię i nazwisko ucznia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawy podręczników Technikum Logistyczne po SP

Klasa I

Lp Przedmiot Nazwa podręcznika Nr dopuszczenia
1. język polski 1) „  Ponad słowami”  1 część 1 Podręcznik do j. polskiego dla liceum i technikum . Zakres podstawowy i rozszerzony

Autorzy: M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska,

H. Kusy,

A. Wróblewska

 

2) „ Ponad słowami” 1 część 2 Podręcznik do j. polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Autorzy: M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy,  A. Równy, A. Wróblewska

1014/1/2019

 

 

 

 

 

 

 

1014/2/2019

2. matematyka „Matematyka 1” dla liceum i technikum zakres podstawowy i rozszerzony

Wydawnictwo :Nowa Era

Autorzy : Wojciech Babiński , Lech Chańko, Joanna Czrniowska, Grzegorz Janocha, Dorota Kończek

 

988/1/2019
3. j. angielski Focus Second Edition 1, Podręcznik do języka angielskiego dla technikum informatycznego, klasa I, wydawnictwo PEARSON, poziom rozszerzony,

Autor – Marta Umińska

948/1/2019

947/1/2019

4. j. niemiecki Trends 1, Podręcznik + zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla szkół ponadpodstawowych. A1+
Wydawnictwo Nowa Era
Autor: Anna Życka, Ewa Kościelniak-Walewska,

Andy Christian Körber

940/1/2018
5. Historia Poznać przeszłość 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, autorzy: M. Pawlak, A. Szweda, wyd. Nowa Era. Nowa podstawa programowa 2022 r. 1150/1/2022
6. geografia podstawowy Geografia  liceum i technikum „Oblicza Geografii 1 „ zakres podstawowy

Wydawnictwo Nowa Era

Autorzy Roman Malarz, Marek Więckowski

 

983/1/2019
7. chemia Chemia liceum i technikum „ To jest chemia 1”

Wydawnictwo Nowa Era

Autorzy Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

 

994/1/2019
8. fizyka Fizyka 1 liceum technikum „Odkryć fizykę” poziom podstawowy

Wydawnictwo Nowa Era

Autorzy Marcin Braun , Weronika Sliwa

 

1001/1/2019
9. informatyka Informatyka  liceum i technikum „Informatyka na czasie 1” zakres podstawowy

Wydawnictwo Nowa Era

Autorzy Janusz Mazur, Paweł Perekietka

990/1/2019
10. Historia i teraźniejszość Historia i teraźniejszość 1. Podręcznik dla liceów i techników. Zakres podstawowy, autorzy: Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński, Adam Cisek, wyd. WSiP 1155/1/2022
11. biologia Biologia liceum i technikum „Biologia na czasie 1 „ poziom podstawowy

Wydawnictwo Nowa Era

Autorzy Anna Helmin , Jolanta Holeczek

1006/1/2019
12. muzyka Muzyka liceum i technikum  1 zakres podstawowy

Wydawnictwo Operon

Autorzy Małgorzata Rykowska , Zbigniew Nikodem Szałko

1060/2019
13. Edukacja dla bezpieczeństwa Edukacja dla bezpieczeństwa liceum i technikum „Żyję i działam bezpiecznie”, autorzy: Jarosław Słoma, wyd. Nowa Era 960/2022/z1
14. Biznes i zarządzanie tytuł, autor i wydawnictwo podane będzie we wrześniu przez nauczyciela.

Klasa II

Lp Przedmiot Nazwa podręcznika Nr dopuszczenia
1. religia *

( jeśli wybrano )

tytuł, autor i wydawnictwo podane będzie we wrześniu przez nauczyciela.
2. język polski Ponad słowami. Klasa 2 część 1 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Zakres podstawowy i rozszerzony
Wydawnictwo Nowa Era
Autor: Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska

1014/3/2020
Ponad słowami. Klasa 2 część 2 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony
Wydawnictwo Nowa Era
Autor: Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska
1014/4/2020
3. język angielski Focus Second Edition 2, Podręcznik do języka angielskiego dla technikum informatycznego, klasa II,

Wydawnictwo PEARSON, poziom rozszerzony,

Autor – Marta Umińska

SPP 948/2/2019

NTP 947/2/2019

4. język niemiecki #trends Podręcznik do języka niemieckiego dla szkół ponadpodstawowych. A1+
Wydawnictwo Nowa Era
Autor: Anna Życka, Ewa Kościelniak-Walewska, Andy Christian Körber
940/2/2019 – NPP; 970/2/2019 – SPP
5. historia podstawowy Poznać przeszłość 2 Poznać przeszłość. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Wydawnictwo Nowa Era
ISBN: 978-83-267-3925-5
Autor: Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska

1021/2/2020
6. podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych
Wydawnictwo Nowa Era
Autor: Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał
1039/2020/z1
7. geografia podstawowy Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy
ISBN:978-83-267-3962-0

Wydawnictwo Nowa Era
Autor: Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh

983/2/2020
8. geografia rozszerzony Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony
ISBN:978-83-267-3952-1

Wydawnictwo . Nowa Era
Autor: Tomasz Rachwał, Wioletta Kilar

973/2/2020
9. biologia podstawowy Biologia na czasie 2 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy
ISBN:978-83-267-3856-2

Wydawnictwo . Nowa Era
Autor: Anna Helmin, Jolanta Holeczek

1006/2/2020
10. chemia podstawowy
To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań
ISBN: 978-83-267-3567-7

Wydawnictwo. Nowa Era
Autor: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

994/1/2019
11. fizyka podstawowy Odkryć fizykę 2 Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy
Wydawnictwo. Nowa Era
Autor: Marcin Braun, Weronika Śliwa
1001/2/2020
12. matematyka podstawowy „Matematyka 1” dla liceum i technikum zakres podstawowy i rozszerzony

Wydawnictwo :Nowa Era

Autorzy : Wojciech Babiński , Lech Chańko, Joanna Czrniowska, Grzegorz Janocha, Dorota Kończek

 

„Matematyka 2” dla liceum i technikum zakres podstawowy i rozszerzony

Wydawnictwo :Nowa Era

Autorzy : Wojciech Babiński , Lech Chańko, Joanna Czrniowska, Grzegorz Janocha, Dorota Kończek

 

988/1/2019

 

 

 

 

 

988/2/2020

13. informatyka podstawowy Informatyka na czasie 2 Podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy
ISBN:978-83-267-3885-2

Wydawnictwo. Nowa Era
Autor: Janusz Mazur, Paweł Perekietka, Zbigniew Talaga, Janusz S. Wierzbicki

990/2/2020
14. Historia i teraźniejszość Nauczyciel poda we wrześniu  

 

Klasa III

L.p. Przedmiot Podręcznik Nr dopuszczenia
1 język polski Ponad słowami 3. Klasa III część 1 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony
Wydawnictwo Nowa Era
Autor: Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska
1014/5/2021
Ponad słowami 3 część 2 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony
Wydawnictwo Nowa Era
Autor: Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska
1014/6/2021
2. język angielski Focus, Second Edition 3, Podręcznik do języka angielskiego dla Technikum Logistycznego, klasa III,

Wydawnictwo PEARSON, poziom rozszerzony,

Autor – Marta Umińska

947/3/2019
3. język niemiecki #trends 3 Podręcznik do języka niemieckiego dla technikum

Wydawnictwo Nowa Era
Autor: Anna Życka, Ewa Kościelniak-Walewska, Andy Christian Körber

940/3/2020
4. historia podstawowy Poznać przeszłość 3 Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy Wydawnictwo Nowa Era
ISBN: 978-83-267-3925-5

 

Autor: Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska

1021/3/2021
5. podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych
Wydawnictwo Nowa Era
Autor: Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał
1039/2020/z1
6. geografia podstawowy Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy
ISBN:978-83-267-3962-0

Wydawnictwo Nowa Era

Autor: Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh

983/3/2021
7. biologia podstawowy Biologia na czasie 3 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy
ISBN:978-83-267-3856-2

Wydawnictwo. Nowa Era
Autor: Anna Helmin, Jolanta Holeczek

1006/3/2021
8. chemia podstawowy
To jest chemia 2. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Zakres podstawowy.
ISBN: 978-83-267-3567-7

Wydawnictwo. Nowa Era
Autor: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

994/2/2020
9. fizyka podstawowy Odkryć fizykę 3 Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy

Wydawnictwo. Nowa Era
Autor: Marcin Braun, Weronika Śliwa

1001/3/2021
10. matematyka podstawowy „Matematyka 2” dla liceum i technikum zakres podstawowy i rozszerzony

Wydawnictwo :Nowa Era

Autorzy : Wojciech Babiński , Lech Chańko, Joanna Czrniowska, Grzegorz Janocha, Dorota Kończek

 

„Matematyka 3” dla liceum i technikum zakres podstawowy i rozszerzony Wydawnictwo :Nowa Era

Autorzy : Wojciech Babiński , Lech Chańko, Joanna Czrniowska, Grzegorz Janocha, Dorota Kończek

 

988/2/2020

 

 

 

 

 

988/3/2020

11. informatyka podstawowy Informatyka na czasie 3   Podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy
ISBN:978-83-267-3885-2

Wydawnictwo. Nowa Era
Autor: Janusz Mazur, Paweł Perekietka, Zbigniew Talaga, Janusz S. Wierzbicki

990/3/2021
12. geografia rozszerzony Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony
ISBN:978-83-267-3952-1

Wydawnictwo. Nowa Era
Autor: Marcin Świtoniak, Teresa Wieczorek, Roman Malarz, Tomasz Karasiewicz, Marek Więckowski

973/3/2021

 

Klasa IV

Lp Przedmiot Nazwa podręcznika Nr dopuszczenia
1 język polski 1 ) „ Ponad słowami” 3 część 1 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Autorzy: J. Kościerzyńska, A. Cisowska, A. Wróblewska, Małgorzata Matecka, A. Równy, J. Ginter

2 ) „ Ponad słowami” 3 część 2 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Autorzy: J. Kościerzyńska, A. Cisowska,

A. Wróblewska, Małgorzata Matecka,

A. Równy, J. Ginter

1014/5/2021

 

 

 

 

 

 

1014/6/2021

2. matematyka „Matematyka 3” dla liceum i technikum zakres podstawowy i rozszerzony Wydawnictwo :Nowa Era

Autorzy : Wojciech Babiński , Lech Chańko, Joanna Czrniowska, Grzegorz Janocha, Dorota Kończek

 

988/3/2020
3. j. angielski Focus 3 / Repetytorium maturalne Pearson Podręcznik do języka angielskiego dla Technikum Logistycznego,

klasa IV,

wydawnictwo PEARSON, poziom rozszerzony,

Autor – Marta Umińska

1144/2022
4. j. niemiecki Trends 4 Podręcznik do języka niemieckiego dla technikum Wydawnictwo Nowa Era
Autor: Anna Życka, Ewa Kościelniak-Walewska, Andy Christian Körber
940/4/2021
5. historia Poznać przeszłość 4. Podręcznik do historii do liceum ogólnokształcącego i technikum.

Wydawnictwo Nowa Era.

1021/4/22
6. geografia podstawowy i rozszerzony Oblicza geografii 4

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony – Szkoła ponadpodstawowa

Autorzy

Tomasz Rachwał, Czesław Adamiak, Marcin Świtoniak, Paweł Kroh

973/4/2022
7. biologia podstawowy i rozszerzony Biologia na czasie 4. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

AUTOR: Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Władysław Zamachowski

WYDAWNICTWO: Nowa Era

1010/4/2022
8. chemia podstawa i rozszerzenie Chemia 4. Podręcznik. Liceum i technikum. Zakres rozszerzony

WYDAWNICTWO WSiP

1015/4/2022
9. fizyka Zrozumieć fizykę 4. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

AUTOR praca zbiorowa

Wydawnictwo Nowa Era

1002/4/2022
10. Wiedza o społeczeństwie podstawa W centrum uwagi 4, zakres rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era. 1035/4/2022

 

Klasa V

Lp Przedmiot Nazwa podręcznika Nr dopuszczenia
1. matematyka „Matematyka 4” dla liceum i technikum zakres podstawowy i rozszerzony Wydawnictwo :Nowa Era

Autorzy : Wojciech Babiński , Lech Chańko, Joanna Czrniowska, Grzegorz Janocha, Dorota Kończek

 

988/4/2022
2. Język polski Ponad słowami 4. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

po podstawówce, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum

Autor: Kościerzyńska Joanna , Wróblewska Aleksandra , Matecka Małgorzata , Cisowska Anna , Baczyńska-Wybrańska Joanna , Ginter Joanna Gandalf.com.pl

1014/7/2022
3. j. angielski Repetytorium maturalne Pearson, podstawa z materiałem rozszerzonym, wydanie jednotomowe, klasa V, wydawnictwo PEARSON,

Autor – Marta Umińska

1144/2022
4. j. niemiecki Wydawnictwo “nowa era” – Podręcznik z repetytorium dla szkół ponadpodstawowych do języka niemieckiego,
Autor: Anna Życka, Ewa Kościelniak-Walewska, Andy Christian Körber
940/4/2021
5. Historia Poznać przyszłość 4. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, autorzy: Jarosław Kłaczkow, Stanisław Roszak,  wyd. Nowa Era 1021/4/22
6. Wiedza o szpołeczeństwie podstawa tytuł, autor i wydawnictwo podane będzie  przez nauczyciela.
7. geografia rozszerzony Oblicza geografii 4

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony – Szkoła ponadpodstawowa

Autorzy

Tomasz Rachwał, Czesław Adamiak, Marcin Świtoniak, Paweł Kroh

973/4/2022

 

 

 

 

Przedmioty zawodowe: Uwaga!! Wykaz książek, we wrześniu nauczyciel poinformuje, którą książkę kupić.

 

 

Lp Przedmiot Nazwa podręcznika Nr dopuszczenia
1.  BHP w logistyce WSiP 2013

Podręcznik do nauki zawodu

Efektywne kształcenie wspólne dla wszystkich zawodów

autorzy: Wanda Bakuła, Krzysztof Szczęch

 

2.  Podstawy logistyki . Podstawy logistyki PWN 2021 Autor: Stanisław Krawczyk

 

3. Obsługa Magazynów Zarządzanie magazynem, Magazyny produkcyjne i dystrybucyjne, Procesy magazynowe i Organizacja prac magazynowych.

WSiP 2019

Obsługa magazynów, część 1 i 2 SPL.01. Pracownia gospodarki materiałowej

Autorzy: Anna Rożej, Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna

 

4. Logistyka transportu Logistyka transportu, Usługi logistyczno-spedycyjne, procesy transportowe, procesy magazynowo-spedycyjne

WSiP 2018

Organizacja transportu część 1 i 2

Autorzy: Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska, Paweł Sliżewski