Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025   

Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 06.09.2023 r.

Rządowy program pomocy

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych jest jedną z form realizacji zadania wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w konsekwencji zwiększania ich szans edukacyjnych.

W latach 2023–2025 programem będą objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W latach 2023–2025 pomoc w ramach programu otrzyma około 183 020 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym w roku szkolnym 2023/2024 – 57 597 uczniów, w roku szkolnym 2024/2025 – 61 643 uczniów i w roku szkolnym 2025/2026 – 63 780 uczniów.